Medicinsk cannabis handler om mere end produkter. Vi er et life science firma dedikeret til forskning og uddannelse

Medicinsk cannabis handler om mere end produkter. Vi er et life science firma dedikeret til forskning og uddannelse

Q&A

Her får du svar på ofte stillede spørgsmål om medicinsk cannabis og vores virksomhed.

Grundlæggende om medicinsk cannabis

Det endocannabinoide system er et signalsystem i kroppen. Aktivering eller hæmning af systemet har blandt andet betydning for vores kognitive funktioner, inflammation (betændelse), blodtryk og fordøjelse. Det endocannabinoide system er ikke unikt for mennesker – alle dyr har et tilsvarende system.

Det endocannabinoide system består af receptorerne CB1 og CB2 samt deres ligander (aktivatorer) kaldet 2-AG og Anandamid. Liganderne dannes og nedbrydes igen af en række enzymer, som også regnes for at være en del af det endocannabinoide system.

Cannabinoider er de aktive stoffer fra cannabisblomsten, som anvendes til medicinsk brug.
I cannabisblomsten er der mere end 100 cannabinoider, som interagerer med kroppens endocannabinoide system. De fleste cannabinoider findes dog i meget små mængder i planten. Nogle cannabinoider er psykoaktive, hvilket vil sige at de påvirker hjernen.

De vigtigste cannabinoider er THC og CBD, som forekommer i høje koncentrationer i de cannabisvarianter, som anvendes til medicinsk brug.

Kroppen laver også selv cannabinoider, og disse kaldes endocannabinoider. De findes overalt i kroppen og er med til at regulere en række fysiologiske processer, hvilket er basis for virkningen af cannabis som medicin.

THC og CBD er de to cannabinoider, som forekommer i størst koncentration i cannabisplanter til medicinsk brug, og disse stoffer er hovedansvarlige for effekten i medicinsk cannabis.

THC (Δ-9-tetrahydrocannabinol) er et psykoaktivt cannabinoid, som er kendt for at kunne give euforiske effekter ved indtagelse af cannabis i store doser. THC virker som agonist (aktivator) på både CB1 og CB2 receptorer i det endocannabinoide system.

CBD (cannabidiol) er som THC et cannabinoid. Der er kun nogle få kemiske bindinger i CBD, som afviger fra THC, men disse få bindinger er nok til, at CBD har effekter, som er væsentligt anderledes end THC. For eksempel har CBD ikke euforiske effekter ligesom THC – heller ikke i store mængder.

CBD virker som en negativ modulator af CB1-receptorerne, men kan samtidig via flere mekanismer øge aktiviteten af endocannabinioderne, som kroppen selv danner.

Indica og sativa er botaniske udtryk, der oprindeligt beskriver forskellige sorter af cannabisplanten. Disse udtryk benyttes dog sjældent længere, da varianter i dag kategoriseres på baggrund af deres kemiske sammensætning af stoffer.

Udtrykkene kan også bruges til at karakterisere virkningen af en bestemt cannabisvariant, idet man traditionelt associerer hhv. indica og sativa med bestemte effekter. Selvom disse udtryk kan være nyttige som reference, har de ingen videnskabelig gyldighed.

Fremstilling og kvalitetssikring

Produktionen af medicinsk cannabis foregår tilsvarende produktion af lægemidler. Alle produkter er sporbare og fremstillet i henhold til de europæiske regler for god fremstillingspraksis.

Indholdet af de aktive stoffer måles og garanteres, og det færdige produkt gennemgår en lang række kvalitetstjek for blandt andet bakterier og tungmetaller. Planterne, som benyttes i vores produktion, dyrkes pesticidfrit og i klimakontrollerede specialdrivhuse.

For at aktivere THC og CBD i cannabisblomsterne, skal stofferne igennem en proces, som kaldes decarboxylering. THC og CBD har en anden kemisk struktur, når de er i planten, og der skal derfor fraspaltes et CO2-molekyle, før de bliver aktive. Ved opvarmning af cannabisblomsten til over 105°C decarboxyleres stofferne og bliver aktive. Indtager man ubehandlet cannabisblomst, vil det derfor have meget mindre eller ingen effekt.

Ved produktion af cannabisolie opvarmes plantematerialet tilstrækkeligt til, at decarboxyleringen sker. Cannabisolie indeholder derfor allerede de aktive stoffer og kan indtages uden opvarmning eller anden yderligere forarbejdning.

Nej. Alt cannabis til vores præparater dyrkes uden brug af pesticider. Samtidig undergår hver eneste produktion en grundig kontrol reguleret af de danske sundhedsmyndigheder for at sikre kvaliteten.

Cannabispræparaterne skal leve op til krav om produktsikkerhed og ensartet indhold af de aktive stoffer.

 

De forskellige cannabissorter dyrkes under kontrollerede vækstforhold i klimakontrollerede specialdrivhuse, så indholdet af de aktive stoffer holdes konstant fra batch til batch. Ved opformering tages der stiklinger af planterne for at sikres, at arvematerialet overføres direkte til næste plante og ikke blandes sorterne imellem. Dette kaldes for kloning.

 

Alle medicinske cannabispræparater gennemgår et strengt kvalitetssikringsprogram, der reguleres og inspiceres af Lægemiddelstyrelsen.

Om præparaterne

Medicinsk cannabis fra Spectrum Therapeutics fås som spiselige olier og tørrede blomster til inhalation. Olierne fås også påfyldt softgel-kapsler til oral indtagelse. Præparaterne indeholder henholdsvis THC, CBD eller en blanding af disse.

Risikoen for afhængighed ved længerevarende brug af medicinsk cannabis er ikke tilstrækkelig undersøgt, men erfaringer fra rusmiddelforskning viser, at cannabis er mindre vanedannende end sammenlignelig smertestillende medicin ved misbrug. Man bør dog være særligt opmærksom på patienter med dokumenterede misbrugsproblemer af anden karakter.

Ref.: Anthony, J. C. et al. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 2(3), 244-268.

Vejrtrækningsrefleksen påvirkes ikke af cannabis, som det f.eks. ses ved morfinpræparater, og der er heller ikke rapporteret andre mulige dødsårsager betinget af cannabis. Man kan derfor ikke dø af en overdosis cannabis.

Medicinsk cannabis i for store doser kan dog være farligt. Ved indtagelse af for høj dosis kan patienten opleve forgiftningssymptomer i form af eufori, sløvhed, bedøvelse eller angst. Meget høje doser kan i sjældne tilfælde resultere i psykotiske tilstande.

 

Overdosering kan forebygges ved korrekt brug af medicinen og ved langsomt at titrere (justere) dosis til den enkelte patient.

Cannabis påvirker ikke koncentrationen af opioider i blodbanerne, hvis medicinen indtages på samme tid. Der er dog resultater, som indikerer, at cannabis kan forstærke virkningen af opioider. Mange patienter kan derfor nedtrappe en opioidbehandling ved supplement af medicinsk cannabis.

Man bør være forsigtig ved enhver kombination af cannabis og sløvende medicin (herunder også alkohol), og altid følge lægens anvisning.

De anbefalede indikationer for anvendelse af medicinsk cannabis i Danmark er kroniske neuropatiske smerter, cancersmerter, multipel sclerose, rygmarvsskade med neuropatiske smerter og spasmer samt palliativ (lindrende) behandling.

 

Læger kan dog udskrive medicinsk cannabis til alle patienter, hvor de vurderer, at det vil have en positiv effekt.

Der er en række igangværende forskningsprojekter, som undersøger, om cannabis også har en positiv virkning hos patienter med epilepsi, angst, PTSD, søvnapnø, migræne, fibromyalgi m.v.

For at aktivere THC og CBD fra cannabisblomsten skal planten gennem en varmebehandlingsproces (decarboxylering). I kogende vand er temperaturen i underkanten af det nødvendige for at aktivere cannabinoiderne, og studier har vist, at meget THC vil være uomdannet (inaktivt) i den færdige te. Det betyder, at man får en præparation, som er anderledes i sammensætningen af cannabinoider og indeholder mindre THC. Samtidig har kogetid, mængde af vand og efterfølgende opbevaring af teen indflydelse på sammensætningen af cannabinoider og dermed dosis.

Cannabinoider er fedtstoffer og er dermed dårligt opløselige i vand. Derfor vil tilstedeværelsen af andre fedtstoffer (f.eks. fra fløde) i teen også kunne ændre virkningen af medicinen.

Nej. Cannabisolie og softgel-kapsler er udelukkende beregnet til oral indtagelse og er ikke til inhalation.

Til inhalation af medicinsk cannabis anvendes i stedet en særlig inhalator, hvori tørrede cannabisblomster (enten hele eller knust) placeres. Blomsterne opvarmes til den optimale temperatur, hvorved de aktive stoffer frigives i dampform.

Magistrel fremstilling betyder generelt, at det færdige præparat fremstilles på apoteket, hvor der fremstilles specifikt til den enkelte patient på baggrund af en recept. I Danmark er det muligt at få oprenset THC og CBD udskrevet og fremstillet magistrelt.

Medicinsk cannabis er derimod godkendte, plantebaserede præparater, som er fremstillet af en virksomhed under forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Afbrænding af cannabisplanten frigiver giftige og kræftfremkaldende stoffer, herunder kulilte, tjære og polycykliske aromatiske kulbrinter. Disse stoffer kan have negative konsekvenser for ens helbred.

 

Det kan derfor ikke anbefales at ryge cannabis.

Medicinsk cannabis i Danmark

Alle læger har mulighed for at udskrive de præparater, der er optaget i forsøgsordning om medicinsk cannabis, men ingen læge er forpligtet til det.

Hvis man føler sig sløv eller svimmel, bør man aldrig køre bil. Hvis en læge udskriver medicin indeholdende THC, skal vedkommende tale med patienten om trafiksikkerhed.

 

Medicinering med cannabis medfører dog ikke et automatisk kørselsforbud. Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet anbefalinger til læger, der udskriver medicinsk cannabis.

Der ydes tilskud til køb af cannabispræparater under forsøgsordningen på 50% af præparatets pris, dog med et årligt maks på 10.000 kr. pr patient.

Terminalpatienter får 100% tilskud.

Se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for yderligere information.

Når man rejser, kan man få en attest på sin medbragte medicin.

Det fremgår af præparatets indlægsseddel, hvordan det skal opbevares. Opbevaringen kan være forskellig fra præparat til præparat, og anbefalingerne bør altid overholdes.

Ordbog

Her finder du definitioner af en række begreber relateret til medicinsk cannabis.

Cannabinoider
Stoffer, der påvirker det endocannabiniode system.

 

CB1 og CB2

CB1 og CB2 er receptorerne i det endocannabinoide system og er de primære mål i kroppen for medicinsk cannabis.

 

CBD

CBD (cannabidiol) er et psykoaktivt cannabinoid. Der er kun nogle få kemiske bindinger i CBD, som afviger fra TCH, men disse få bindinger er nok til, at CBD har effekter, som er væsentligt anderledes end THC. For eksempel har CBD ikke euforiske effekter ligesom TCH – heller ikke i store mængder.

 

Decarboxylering

For at aktivere THC og CBD i cannabisblomsterne, skal stofferne igennem en proces, som kaldes decarboxylering. THC og CBD har en anden kemisk struktur, når de er i planten, og der skal fraspaltes et CO2-molekyle, før de bliver aktive. Ved opvarmning af cannabisblomsten til over 105°C decarboxyleres stofferne og bliver aktive.

 

Det endocannabinoide system (ECS)

Det endocannabinoide system er et signalsystem i kroppen. Aktivering eller hæmning af systemet har blandt andet betydning for vores kognitive funktioner, inflammation (betændelse), blodtryk og fordøjelse. Det endocannabinoide system er ikke unikt for mennesker – alle dyr har et tilsvarende system.

 

Dronabinol

Oprindeligt navn for syntetisk fremstillet THC, men benyttes nu ofte om THC generelt.

 

Endocannabinoider

Stoffer dannet i kroppen, som påvirker de endocannabinoide receptorer. I mennesker dannes to endocannabinoider - Anandamid og 2-AG (2-Arachidonoylglycerol).

 

Entourage-effekten

Mulig synergieffekt, der opnås ved, at mange aktive stoffer påvirker det endocannabinoide system på samme tid. Entourage-effekten kan være forklaringen på, at studier viser færre bivirkninger ved brug af plantebaseret medicin sammenlignet med syntetiske, rene stoffer. Denne effekt kan også forklare, hvorfor varianter af cannabis virker forskelligt, selvom indholdet af THC og CBD er ens.

 

Fordamper

Godkendt medicinsk udstyr til inhalation af medicinsk cannabis (tørrede blomster).

 

Forsøgsordningen

Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft i Danmark. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive medicinsk cannabis til relevante patientgrupper.

Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis.

Læs mere om forsøgsordningen her

 
Fytocannabinoider

Stoffer dannet i planter (”fyto”), som påvirker det endocannabionide system.

 

Ligander
Molekyle, som kan binde sig til en receptor.

 

Magistrel cannabis

Magistrel cannabis fremstilles på et apotek. Det produceres specifikt til den enkelte patient efter recept fra en læge.

 

Marijuana
Tørrede cannabisblomster.

 

Medicinsk cannabis

Medicin udvundet af cannabisplanten, hvor alle aktive stoffer indgår.

 

Psykoaktive stoffer
Stoffer, der har deres effekt i hjernen.

 

Receptorer

Receptorer findes i celler i hele kroppen. De reagerer på signaler i form af aktive stoffer og videregiver et respons. Vi har mange forskellige receptorer i kroppen, som reagerer på specifikke signaler, f.eks. receptorerne CB1 og CB2, som reagerer på cannabinoider.

 

Sativa og Indica
Varianter af cannabisplanten.

 

Terpener

Aromatiske stoffer, som dannes i mange planter, herunder cannabis. Terpenerne bidrager til plantens duft og smag. Det er en hypotese, at nogle terpener er aktive stoffer i kroppen, enten alene eller via en entourage effekt. Eksempler på hyppigt forekommende terpener er myrcen, limonen og pinen.

 

THC

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) er et psykoaktivt cannabinoid, som er kendt for at kunne give euforiske effekter ved indtagelse af cannabis i store doser. THC virker som agonist (aktivator) på både CB1- og CB2-receptorer i det endocannabinoide system.

 

Tørrede cannabisblomster
Blomster fra cannabisplanten klippes af, trimmes rene for blade og tørres ved lav temperatur og lav luftfugtighed. Disse blomster anvendes til produktion af medicinsk cannabis.
Denne hjemmesider benytter cookies for at kunne genkende din computer eller dit device. Dette gøres for at kunne give dig den bedste brugeroplevelse og for at optimere hjemmesidens funktioner. Du kan koble cookies fra i din browser, men vær opmærksom på, at nogle funktioner på hjemmesiden ikke længere vil være tilgængelige. For at læse vores Website Privacy Statement klik her